Muutos on mahdollisuus. Engwaterin asiantuntijaosaaminen on teollisuuden tukena.  Tuotantoprosessien laajentuessa, lisääntyessä ja muuttuessa tai lupaehtojen kiristyessä on tarve päivittää vesienkäsittelyratkaisu ajan tasalle. Usein kaikkea ei tarvitse uusia, vaan olemassa olevaa optimoimalla päästään kustannustehokkaaseen ratkaisuun. Engwaterin vahva käytännön osaaminen teollisuusjätevesien käsittelystä, käsittelyratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä vedenkäsittelypalvelusta on tukenasi näissä muutostilanteissa. Yhteistyöverkoston kautta hoituu myös vesienkäsittelystä syntyvien jätejakeiden käsittely.

#teollisuusjätevesi #poikkeavat jätevedet #prosessivesi

#kloridi #sulfaatti #typpi #raskasmetallit