Engwater tarjoaa asiantuntija-apua jäte- ja ympäristöhuoltoyhtiöille. Vesienkäsittely on oleellinen osa ympäristö- ja jätehuoltoa. Jätteen mukana tulee usein vettä ja jätteitä prosessoitaessa on tarve erottaa kiintoaine ja neste toisistaan ja käsitellä ne omina jakeinaan. Tehokas nesteen ja kiintoaineen erotus parantaa resurssitehokkuutta, pienentää kustannuksia ja käsittelyn hiilijalanjälkeä sekä vapauttaa kapasiteettia kiinteän jätteen käsittelyyn. 

Jätteestä liukenee veteen haitta-aineita, jotka on poistettava vedestä ennen sen jatkokäsittelyä tai johtamista ympäristöön. Toiminnassa syntyy käsiteltäviä vesiä myös erilaisilta kenttä- ja loppusijoitusalueilta. Edullisin käsittelyratkaisu lähtee vesienhallinnasta ja ottaa huomioon eri toimintojen vesiä eri tavoin pilaavat haitta-aineet. Paras ratkaisu syntyy toiminnan suunnitteluvaiheessa yhdessä asiakkaan ja muiden sidosryhmien kanssa ja kasvaa toiminnan mukana. Toiminnan laajentuessa tai muuttuessa kustannustehokkain toteutus löytyy usein olemassa olevia rakenteita hyödyntäen. 

#suotovesi #kaatopaikkavesi #valumavesi #hulevesi #kenttävesi #jätevesi

#mikromuovi #ammoniumtyppi #raskasmetallit #VOC-yhdisteet #PAH-yhdisteet